Menu

Analýza odkazového profilu krok za krokom

Autor Tomáš Osinek Tomáš Osinek

Audit odkazového profilu predstavuje jednu zo základných činností každého SEO špecialistu a stavebný kameň pre správne postavenú stratégiu linkbuildingu. Ako každá iná činnosť sa dá vykonať zle, priemerne, kvalitne a efektívne. Dokážete z analýzy odkazového portfólia vyťažiť maximum?

Či už vám na stole pristála nová zákazka na linkbuilding alebo vás šéf požiadal o prehľad silných a slabých stránok vašich online konkurentov, je analýza odkazového profilu jednou z činností, ktorú isto-iste budete musieť počas svojej kariéry SEO špecialistu vykonávať. Cieľom tohto článku je ukázať vám krok za krokom, ako z analýzy odkazového profilu vyťažiť maximum.

Možno najzákladnejšou vecou, ktorú si treba ujasniť hneď na začiatku, je fakt, že: analýza je dôležitá, ale interpretácia dát ešte dôležitejšie. Ak nebudete vedieť, prečo analýzu robíte, neujasníte si, čo by malo byť cieľom zistení, a nedokážete získané dáta a informácie správne interpretovať, ani nemá cenu sa do analýzy púšťať. Aj z toho dôvodu bude v článku interpretácii venovaný podstatný priestor.

Poznámka: Vzhľadom na to, že k tomuto typu analýz v agentúre používame najčastejšie nástroj Ahrefs, budú jednotlivé čiastkové úkony opisované práve za využitia tohto nástroja. Dôvod je prostý, aj cez svoje muchy je nástroj Ahrefs podľa nášho názoru momentálne najlepším nástrojom pre analýzu odkazového profilu na trhu. Rovnaké úkony obdobným spôsobom však v drvivej väčšine zvládnete aj v ostatných nástrojoch k tomu slúžiacich, ako je Majestic, Semrush a ďalšie.

Rýchlu analýzu odkazového profilu zvládnete aj počas 30 minút, tá dôkladnejšia môže zabrať aj niekoľko hodín. Záleží, akú časovú dotáciu na projekt máte, úlohu hrá i veľkosť samotného projektu a to, s akou nutnosťou je potreba analyzovať všetky aspekty odkazového profilu. Rovnako tak sa bude svojimi aktivitami a ich dôležitosťou čiastočne líšiť analýza odkazového profilu konkurencie a analýza odkazového profilu vlastného webu. Aj z toho dôvodu je u každej činnosti uvedená jej priorita v rámci celého auditu.

Teraz už ale koniec teórie, hor sa na analýzu odkazového profilu!

1.    Základné metriky odkazového profilu

Základnými metrikami odkazového portfólia máme na mysli najmä počet referenčných domén, počet konkrétnych odkazov a ich pomyselnú kvalitu. Zistené hodnoty slúžia k prvotnému zhodnoteniu aktuálneho stavu profilu.

Základné metriky vizualizované v nástroji Ahrefs

Od čias, kedy kvantita prevyšovala kvalitu, už nejaký ten piatok ubehol. U odkazov z tisícov referenčných domén budete zrazu ale len ťažko skúmať relevantnosť každej domény, odkazovú silu danej domény, počet slov, na ktoré sú domény vidieť. Na rýchle posúdenie kvality referenčných domén nám tak postačí metrika Domain Rating nástroja Ahrefs. Nízka hodnota tejto metriky spolu s veľkým počtom referenčných domén vypovedá o nízkej kvalite týchto odkazov (napr. 700 rf. D., 30 DR), naopak vyššia hodnota Domain Ratingu spoločne s menším počtom referenčných domén naznačuje vyššiu kvalitu odkazov (napr. 200 rf. d., 60 DR).

Veľký nepomer počtu konkrétnych odkazov k počtu referenčných domén nám zase dokáže odhaliť napríklad nejaké partnerské prelinkovanie s ostatnými webmi či skrytú PBN.

Odhalená PBN v prípade portáli s akčnými letáky

Interpretácia: Ťažko budeme posudzovať, či je počet referenčných domén alebo hodnota Domain Ratingu skúmaného webu v rámci daného odvetvia priemerná, dobrá alebo ťažko pod priemerom. Vždy potrebujeme nejaké porovnanie. Preto je nevyhnutné vykonať analýzu základných metrík aj u našich konkurentov a na základe porovnania potom vyvodiť závery o získaných hodnotách.

Ak hľadáme príčinu vyššieho organického trafficu našich konkurentov oproti nášmu webu a zistíme, že počet referenčných domén a výsledný Domain Rating našich konkurentov dvojnásobne prevyšuje hodnoty skúmaného webu, je pravdepodobne odkazová autorita webu niečím, na čom by sme mali popracovať. Ak však vidíme, že hodnoty (počet rf. D., DR) v odbore sú výrazne nižšie, ale napriek tomu organická návštevnosť konkurentov tú vašu výrazne prevyšuje, možno nebudú odkazy to, čo vás primárne páli.

DÔLEŽITÉ: Nízka hodnota Domain Ratingu môže byť niekedy zavádzajúca a nemusí hneď nevyhnutne znamenať zlú kvalitu domény. Ide skôr o vyjadrenie veľkosti domény a hlavne veľkosti jej odkazového portfólia. V praxi často odkaz z menšieho, zato relevantného webu s nízkym počtom odchádzajúcich odkazov môže mať pre vás oveľa väčší prínos ako odkaz z veľkého webu s vysokým Domain Ratingom a počtom referenčných domén. Pri hlbšom posudzovaní kvality domény pre umiestnenie odkazu tak neberte slepo v úvahu iba metriky tretích strán, ale aj ostatné dôležité kritériá. Okrem toho rozhoduje o prínose odkazu samozrejme aj to, na ktorú stránku webe daný odkaz mieri.

Priorita: 1

2.    Vývoj odkazového profilu v čase

Na základe vývoja počtu referenčných domén v čase a ich štruktúry si dokážete urobiť jasný obrázok, ako intenzívne sa na budovaní odkazového portfólia pracuje, alebo naopak nepracuje, či sa jedná o prirodzený nárast odkazov v čase vzhľadom napríklad k popularite danej značky alebo nárast spôsobený aktívnym budovaním nových odkazov na daný web. Neprirodzené nárasty odkazov vám môžu pomôcť aj pri možnej detekcii príčiny penalizácie vášho webu vo vyhľadávaní.

Vývoj odkazového profilu podľa nástroja Ahrefs

Pri skúmaní vývoja odkazového profilu konkurencia sa zamerajte na najväčšie peaky. Neuspokojte sa s jednoduchým výpočtom novozískaných domén, ale snažte sa zistiť aj príčinu vzniku jednotlivých linkov. Možno objavíte odkazové vzory, ktorými by ste sa mohli inšpirovať aj pre svoju stratégiu budovania odkazov.

Odkaz získaný za poskytnutie voucheru na základe partnerskej spolupráce medzi obchodmi

Priorita: 1

3.    Štruktúra odkazového profilu

Štruktúrou odkazového profilu chápeme skladbu jednotlivých skupín odkazov z hľadiska určitých metrík, hodnotiacich kritérií a ich rozloženie v rámci webu.

Sila a veľkosť referenčných domén

V prípade analýzy veľkosti a sily jednotlivých referenčných domén si opäť pomôžeme metrikou Domain Rating. Nebolo by v našich silách ani by nedávalo zmysel sa v prípade analýzy odkazového profilu zaoberať každou doménou zvlášť, skôr nás bude zaujímať výsledné rozloženie celku.

Pre lepšiu prehľadnosť si môžeme rozdeliť referenčné domény podľa Domain Ratingu do jednotlivých skupín (rozdelenie nie je záväzné, slúži skôr ako názorná ukážka):

Rozdelenie webov do skupín na základe Domain Ratingu

Interpretácia: Rozdelenie jednotlivých domén do skupín podľa Domain Ratingu v prípade konkurenčných webov nám napovie, ako veľmi autoritatívne weby konkurencia do svojho odkazového portfólia získava a ako náročné bude sa konkurencii z tohto hľadiska vyrovnať.

Poznámka: Ak si chcete domény triediť do jednotlivých kategórií podľa ich typu (blog, e-shop, magazín, fórum, katalóg atp.) môže vám pomôcť funkcia „Website Categorization“ nástroja Marketing Miner. Výstup má určite stále svoje muchy, rozradenie nie je vždy presné, ale pre rýchly všeobecný prehľad je využiteľný.

Priorita: 2

Pomer dofollow a nofollow referenčných domén/odkazov

Pomer dofollow a nofollow odkazov zjednodušene povedané vyjadruje to:

  • aká časť odkazov prenáša pomyselnú hodnotu (niekedy označovanú ako link juice), vyhľadávač by tak mal brať tento typ odkazov pri hodnotení webu do úvahy;
  • aká časť odkazov túto pomyselnú hodnotu naopak neprenáša, web sa od nich de facto dištancuje.
  • Dofollow = prenáša pomyselnú hodnotu
  • Nofollow = neprenáša pomyselnú hodnotu

Otázkou po jednej z posledných úprav algoritmu vyhľadávača Google, ku ktorej došlo v septembri 2019, zostáva, ako veľmi môžeme týmto označeniam veriť, respektíve ako veľmi bude Google tento atribút nasledovať. Sám Google totiž priznal, že niektoré odkazy berie pri hodnotení webu a radení výsledkov vo vyhľadávaní do úvahy aj napriek ich označeniu parametrom nofollow. S novou úpravou prišli tiež dva nové parametre, respektíve rozšírenie parametra nofollow:

  • rel = „UGC“ (nofollow) – určený pre odkazy z komentárov, fór a podobných typov odkazov, ktoré vznikajú najmä pri nejakej interakcii používateľa s webom;
  • rel = „sponsored“ (nofollow) – určený predovšetkým pre odlíšenie reklamných odkazov, affiliate odkazov a im podobných, vznikajúcich na základe platenej spolupráce.

Označovanie odkazov týmto typom parametrov je zatiaľ skôr v plienkach a veľmi často sa s tým ešte nestretnete. Ukáže až čas nakoľko sa táto zmena v hodnotení odkazov reálne prejaví. Ak by ste v problematike označovania odkazov chceli ísť ešte viac do hĺbky, vypočujte si náš rozhovor s Pavlom Ungrom práve o spomínanej úprave algoritmu Googlu.

Interpretácia: Vzhľadom k realite označovanie odkazov parametrom nofollow nemôžeme čakať, že nám analýza napovie, koľko odkazov na web vzniká prirodzene a koľko vzniklo vlastným pričinením. To, čo nám môže napovedať, je skôr pomer odkazov, ktoré majú potenciál na web prenášať link juice a naopak. Získavanie takých odkazov je samozrejme cennejšie, to ale neznamená, že by pre nás nofollow odkazy nemali hodnotu. Nofollow odkazy sú súčasťou prirodzeného odkazového profilu a môžu nám privádzať zaujímavú priamu návštevnosť. Pokiaľ na konkurentov web mieri veľa prirodzene vzniknutých odkazov z komentárov a fór, pokúste sa analyzovať príčinu ich vzniku a skúste sa zamyslieť a dodať užívateľom podnety, prečo by mali takto diskutovať aj o vás. Pozitívna „Word of Mouth“ je v mnohých odboroch predsa jedným z najsilnejších predajných kanálov.

Priorita: 1

Distribúcia externých odkazov v rámci webu

Jedným z najpodstatnejších ukazovateľov sily odkazového profilu, ktorý silno reflektuje efektivitu a účinnosť využívania získavaných odkazov, je rozloženie odkazov na jednotlivé stránky v rámci webu. Je takým nepísaným pravidlom prirodzenosti odkazového profilu, že najsilnejšou stránkou, čo sa odkazov týka, je homepage, a v drvivej väčšine prípadov to tak u skúmaných webov naozaj bude. Čo vás ale bude zaujímať viac, sú potom v poradí ďalšie stránky, ktoré vo výpočte najviac linkovaných stránok webu nájdete.

Najsilnejšie stránky webu z pohľadu počtu referenčných domén webu ponúkajúceho rôzne druhy poistenia

Interpretácia: Ak prvé priečky obsadzujú biznisovo najdôležitejšie stránky, ako môžu byť napríklad kategorické či podkategorické stránky, možno súdiť, že v prípade skúmaného webu dochádza k aktívnemu budovanie odkazov práve na tieto stránky. Kto sa linkbuildingu už nejaký čas venuje, vie, že získavať odkazy na kategorické stránky prirodzene nie je úplne ľahká disciplína a že 40 odkazov na stránke s chladničkami alebo pôžičkou na čokoľvek jednoducho bez vlastného pričinenia samovoľne nevznikne. Odkazová sila takýchto stránok vám potom napovie, koľko odkazov bude pravdepodobne potrebné na svoje obdobné stránky získať, aby ste sa konkurentom vyrovnali, alebo ešte lepšie aby ste konkurentov vo výsledkoch vyhľadávania preskočili.

Priorita: 1

Štruktúra anchor textov

Štruktúra najčastejšie používaných anchor textov úzko súvisí s rozložením odkazov na jednotlivé stránky webu a ich výpovedná hodnota je vcelku podobná. Analýza štruktúry anchor textov vám však ešte bližšie dokáže napovedať, ktoré kľúčové slová sú pre daný web dôležité, ktoré kľúčové slová sú najčastejšie cieľom získavaných odkazov a ktoré kľúčové slová zaisťujú webu najväčšiu organickú návštevnosť.

Interpretácia: Najčastejšie odkazovanými výrazmi v rámci webu by mali byť kľúčové slová spojené s brandom. Termíny takýchto výrazov vám môžu čiastočne načrtnúť popularitu daného brandu v rámci internetového prostredia. Ak sa v najčastejšie odkazovaných výrazoch objavujú výrazy spojené s cudzím brandom, s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o presmerovanie danej domény na skúmaný web.

V prípade konkurencie sa zamerajte na kľúčové slová, ktoré ovplyvňujú aj váš biznis. Urobíte si tak jednoducho prehľad konkurenčnosti takýchto výrazov, čo sa počtu odkazov týka.

U vlastného webu si skontrolujte, či nemôže dôjsť k preoptimalizácii niektorých stránok a výrazov. Rovnako tak si skontrolujte výrazy, ktoré nemajú s vaším podnikaním nič spoločné, podozrivé zahraničné výrazy, prípadne výrazy obsahujúce rôzne znaky. Pravdepodobne tak narazíte na nejaké spamové odkazy mieriace na váš web, od ktorých bude vhodné sa dištancovať.

Priorita: 1

Distribúcia podľa ccTLD

Distribúcia podľa ccTLD vám jednoducho napovie, akú časť odkazového portfólia tvoria domény danej krajiny a akú časť tvoria odkazy zo zahraničných domén. K rýchlemu prehľadu skvele poslúži vizualizácia v nástroji Ahrefs.

Rozloženie odkazového profilu podľa ccTLD jednotlivých domén

Interpretácia: Ak report nevykazuje výrazné anomálie, nie je potrebné sa pri analýze touto metrikou dlho zaoberať. V prípade analýzy vlastného webu sa zamerajte na odkazy zo zahraničných webov. Vysoký pomer zahraničných webov, ako napríklad tých ruských (.ru), môže odhaliť spam či toxické odkazy.

Priorita: 3

Nefunkčné spätné odkazy

Nefunkčné spätné odkazy majú mnoho príčin vzniku. Pri skúmaní vlastného odkazového profilu sa sústreďte na to, ako tieto odkazy napraviť, a najlepšie sa pokúste na základe analýzy ich ďalšiemu vzniku predísť. Strácať čas skúmaním rozbitých odkazov u konkurencie nemá význam, ak sa teda práve nechystáte na broken linkbuilding. Aj ten je však sám o sebe minimálne na českom trhu skôr stratou času z dôvodu jeho nízkej efektivity.

Priorita: 2

4.    Interné prelinkovanie webu

Áno, zase to opomínané interné prelinkovanie. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať problematika interného prelinkovania a štruktúry webu ako odlišná disciplína, pri hlbšom zamyslení je potrebné si uvedomiť, že tieto dve oblasti – externý linkbuilding a interné prelinkovanie –, spolu veľmi úzko súvisia. Bavíme sa tu síce o odlišnom zdroji potenciálnej hodnoty link juice, účel interných odkazov aj tých externých je však vo väčšine prípadov rovnaký. Posilniť danú stránku vo výsledkoch vyhľadávania a priniesť novú vytúženú návštevnosť a konverzie.

Predtým, než sa pustíte do horlivého získavania externých odkazov, sa teda uistite, že máte správne nastavenú štruktúru tých interných. Interné odkazy sú totiž tie najľahšie získateľné a ovplyvniteľné, preto je škoda ich potenciálu nevyužiť naplno. Sami potom zistíte, že u menej konkurenčných otázok niekedy ani nie je potrebné získavať odkazy rovno z externých webov, ale vystačíte si aj s odkazmi z webu vlastného.

TIP: Neviete, ako na interné prelinkovanie? Prečítajte si náš článok ako na analýzu distribúcie interného link juice.

Priorita: 1

Tento článok by mal slúžiť ako kompletný návod a prehľad toho, čomu by ste mali pri audite odkazového profilu venovať pozornosť. Ak myslíte, že nám z článku niečo vypadlo alebo by bolo vhodné článok rozšíriť, neváhajte sa s nami o váš názor podeliť.

P. S.: Ak máte k ruke šikovného programátora, je možné veľa vecí automatizovať, aby ste nemuseli všetky dáta vyťahovať a prechádzať ručne. Ale o tom zasa niekedy nabudúce.

02.06.2021

Komentáře