Menu

Kam s čiarkou alebo Vyznajte sa v interpunkcii

Autor Dana Tesaříková Dana Tesaříková

Že na nejakej čiarke vo vete nezáleží? Omyl! Taká zatúlaná alebo vynechaná čiarka môže zmysel celej vety prevrátiť naruby. Neveríte? Čítajte ďalej – zistíte, kde sa píšu čiarky, a možno sa aj zasmejete.

Vyznať sa v spleti interpunkčných pravidiel dá zabrať. A niet sa čomu čudovať. Slovenčina má na písanie čiarok toľko pravidiel, že ich všetky neobsiahne možno ani tento článok. Kým niekam čiarka bez debaty patrí, inde byť môže alebo nemusí a vôbec, čiarky sa významne podieľajú na kultivovanosti nášho písomného prejavu.

Načo sú čiarky vo vetách?

Od správneho písania čiarok závisí zrozumiteľnosť aj vyznenie celej informácie. Určite ste už čítali, napríklad na sociálnych sieťach, taký text, kde nebola jediná čiarka či bodka. Človek sa v tej kope neuprataných slov začne pomaly strácať, až mu nakoniec unikne zmysel takéhoto textu. Používaním interpunkcie teda slová a vety náležite oddelíte a čitateľovi tak uľahčíte orientáciu v texte. A ten ho vďaka tomu môže správne pochopiť.

Čiarky v jednoduchej vete

V jednoduchej vete sa čiarka píše, ak obsahuje:

 • viacnásobný vetný člen, ktorého časti sú v zlučovacom vzťahu (bezspojkové spojenia)

Jana, Veronika, Adela a Dana dostali mimoriadne odmeny. (viacnásobný podmet)

Potôčik bublal, zurčal a klokotal. (viacnásobný prísudok)

V lese sme si natrhali maliny, čučoriedky a černice. (viacnásobný predmet)

 • viacnásobný vetný člen, ktorého časti sú v inom než zlučovacom vzťahu

Ten les je hlboký a temný, a preto strašidelný. (dôsledkový vzťah)

Žijú v ňom vlky, ba aj medvede. (stupňovací vzťah)

Bojíte sa, alebo nie? (vylučovací vzťah)

 • vetné členy spojené dvojitými spájacími výrazmi

Dvojitými spájacími výrazmi sú: ani – ani, ani tak – ako skôr, buď – alebo, vše – vše, tu – tu, tak – ako aj, jednak – jednak, nielen – ale aj a pod. Čiarka sa v takýchto prípadoch píše pred druhým spájacím výrazom v poradí.

Nebaví ma ani tak písanie článkov, ako skôr opravovanie chýb.

Opravujem tak pravopisné, ako aj gramatické a štylistické chyby.

 • prívlastok (voľný a viacnásobný)

Voľný prívlastok sa radikálne nepodieľa na dotvorení významu vety, a preto sa vyčleňuje čiarkami.

Dievčence, opásané bielymi zásterami, roznášali jedlá.

Vo dvore ležal zelený súmrak, presýtený voňou surovej zeme.

Čiarkou sa naznačuje pripojenie rovnorodých priradených častí viacnásobného prívlastku.

Zastihlo nás sychravé, daždivé, neprívetivé počasie.

 • prístavok

Prístavok je voľne pripojený zhodný vetný člen, teda podáva doplňujúcu informáciu o rozvíjanom výraze.

Žijem v hlavnom meste Slovenska, Bratislave.

Jaroslav Vidim, zakladateľ eVisions, oznámil zvyšovanie platov. 

Asi si založím firmu s názvom Comma, s. r. o.

Nalistujte si 11. kapitolu, O čiarkach vo vetách.

 • oslovenie

Od ostatného textu sa oddeľuje čiarkami aj oslovenie. A to aj v konštrukcii s pozdravom.

Odložte si veci, pani Hanblivá.

To odo mňa, pán doktor, nemôžete chcieť.

Ahoj, Robin!

 • vsuvku

Vsuvka síce prináša významovo dôležitú informáciu, ale na porozumenie vety nie je nevyhnutná, preto sa vyčleňuje čiarkami.

Nezabudla si, dúfam, na nejaké pravidlo o písaní čiarok.

 • citoslovcia

Čiarkou sa oddeľujú citoslovcia použité vo vete.

Haló, už sa vyznáte v interpunkcii?

Ech, nevyznáme.

Ešteže máte korektorku, hm?

 • vytýčený vetný člen

Pišta Hufnágel, to je manžel na pohľadanie.

Marketingová agentúra eVisions, to je jednotka na trhu.

 • doplnok 

Doplnok spoznáte tak, že sa vo vete viaže naraz k dvom vetným členom (k prísudku a k podmetu alebo predmetu). Vyjadrený môže byť príčastím, prídavným menom alebo prechodníkom/prechodníkovou konštrukciou. Voľne pripojený rozvitý doplnok sa vyčleňuje čiarkou (a to z oboch strán, ak za ním veta pokračuje).

Zaujatá písaním článku o čiarkach, ani nepostrehla, že sú tri hodiny ráno.

A tak sa, nadopovaná dobrou brazílskou kávou, odobrala do postele.

Nedbajúc na pravidlá slovenského pravopisu, napísala článok plný chýb.

Sedím pri notebooku, oči na blikajúcom kurzore, ruky nad klávesnicou, a v hlave mám prázdno.

 • výrazy „rovnako/podobne ako“

Konštrukcie s výrazmi „rovnako/podobne ako“ sa od ostatnej časti vety oddeľujú čiarkami. Ide o voľne vloženú doplňujúcu informáciu a jej grafické vyčlenenie sa, rovnako ako v iných konštrukciách s čiarkou, artikuluje pauzou v reči.

Michaela, Tereza a Dominika, rovnako ako ich šéfka Diana, sú expertky na sociálne médiá.

 • spojenie „tak ako“

Dodatočne pripojená informácia s „tak ako“ sa oddeľuje čiarkou. Ak však je konštrukcia s „tak ako“ použitá vo funkcii príslovkového určenia spôsobu, potom sa čiarkou neoddeľuje.

Čoskoro ho to čítanie prestalo baviť, tak ako predtým sledovanie filmu. (× Chcel by vedieť písať tak ako Hemingway.)

 • spojenie „ako aj“

Spájací výraz „ako aj“ vo vete pripája k sebe časti viacnásobného vetného člena a píše sa pred ním čiarka.

Špecializované tímy agentúry eVisions pokrývajú SEO, PPC, obsahový marketing, ako aj sociálne siete.

 • informácie pripojené pomocou „a to“

Ak výraz „a to“ pripája vo vete dodatočnú informáciu, píše sa pred ním čiarka (ak je konštrukcia s „a to“ do vety vložená, oddeľuje sa čiarkami z oboch strán) .

Pozor! Treba odlišovať prípady, keď spojka „a“ stojí pri zámene „to“, ktoré odkazuje na informáciu z predchádzajúcej časti vety. Vtedy sa pred „a to“ čiarka nepíše.

Začali spolupracovať s marketingovou agentúrou, a to s eVisions. (× Začali spolupracovať s eVisions a to im prinieslo vyššie obraty a zisky.)

 • výraz „až“

Pred výrazom „až“ sa píše čiarka, ak pripája dodatočnú informáciu. Ak slovo „až“ stupňuje význam výrazu, čiarka sa predeň nepíše. Ak je však slovo „až“ súčasťou spojkového výrazu „ba až“, vtedy ho čiarka predchádza. Ak použijete výraz „až“ s významom „okrem“, čiarka sa predeň nepíše, keďže spĺňa funkciu predložky.

Dlho som nenapísala žiadny článok, až v auguste 2021.

(× Pri tom písaní vyzerala bezradne až zúfalo.)

Večierok sa niesol vo veselom, ba až bujarom duchu.

(× Pili všetci až na tehotnú Terezu.)

Zdroj:Unsplash.com

Čiarky v súvetí

Súvetie sa bez čiarok nezaobíde. Nech sa páči niekoľko príkladov:

 • spojka „a“ v priraďovacom a podraďovacom súvetí 

Čiarka sa pred spojkou „a“ môže a nemusí písať v prípade, keď spája vety v inom ako zlučovacom vzťahu. Pred spojkou „a“ sa však čiarka píše vždy, ak sa dostane pred vedľajšiu vetu v súvetí alebo ak pripája hlavnú vetu (príp. jej časť), ktorá nasleduje za vetou vedľajšou.

Snažila sa (,) a neuspela. (odporovací vzťah; spojku „a“ možno nahradiť spojkou „ale“ bez toho, aby to zmenilo význam informácie)

Študovala celé dni (,) a dokonca ani v noci neprestala. (stupňovací vzťah)

Otvoril som si pracovný notebook, a keďže som kráľ prokrastinácie, zase som ho zavrel.

Vo finále sa stretnú Baník, ktorý porazil Barcelonu, a Sparta.

 • vety spojené dvojitými spojkami

Buď sa mi to zdá, alebo je v tej kuchynke zase neporiadok.

Jednak je plný drez, jednak došla káva.

 • vety v podraďovacom vzťahu

Čiarkou sa oddeľujú vedľajšie vety od hlavných. Vedľajšie vety môžu uvádzať:

 • podraďovacie spojky (aby, hoci, že, ak, keby, keď, lebo, či a pod.),
 • vzťažné zámená (kto, čo, ktorý, aký),
 • opytovacie zámená (ako, kam, kde, kedy, prečo a pod.).

Čiarkou sa oddeľujú tiež dve vedľajšie vety, ktoré sú v podraďovacom vzťahu.

Práve píšem článok, hoci nie som copywriter.

Venujem sa téme, ktorá mi celkom nesedí.

Nemám poňatia, kedy skončím.

Poznám korektorku, ktorá nevedela, kde sa píšu čiarky.

 • vložené vedľajšie vety

Čiarkami sa oddeľujú vedľajšie vety, ktoré sú vložené:

 • do hlavnej vety,
 • medzi dve hlavné vety (a vedľajšia veta je podradená prvej hlavnej vete),
 • medzi vedľajšiu a hlavnú vetu (ak je druhá vedľajšia veta podradená prvej).

SEO špecialisti, ktorí pracujú v eVisions, sú najlepší v odbore.

Hovorí sa, že eVisions je top marketingová agentúra, a je to pravda.

Keďže firmy vedia, že sú to profesionáli, majú záujem o ich služby.

 • dve spojky vedľa seba

Ak sa vedľa seba ocitnú dve spojky, z ktorých každá patrí k inej vete, čiarka sa píše len pred prvou z nich.

Tušila, že keď odíde na samotu, prečistí si hlavu.

Uvedomte si, že hoci sú to len čiarky, nemôžete ich do textu hádzať, ako sa vám zapáči.

 • výrazy pociťované ako výpustka

Niekedy možno časť vety (často sloveso) vypustiť bez toho, aby informácia stratila svoj zmysel. Komunikát sa ďalej považuje za vetu a čiarka sa ako predtým píše pred spojku. 

V článku nájdete 100 + 1 tip, ako na čiarky.

 • až, len, obzvlášť a pod. + spojka 

Ak spojku zdôrazňujú výrazy ako „až“, „len“, „obzvlášť“ a pod., čiarka sa píše už pred ne.

Napíšem to, až keď ma pourguješ.

 • vety s „tak ako“

Vo vetách, ktoré obsahujú spojenie „tak ako“, sa píše čiarka pred „tak“ v prípade, že celá informácia, ktorá sa začína spojením „tak ako“, sa pripája k predchádzajúcemu celku iba voľne. Ak však výraz „tak“ rozvíja niektorú časť hlavnej vety (a spolu s nasledujúcou vedľajšou vetou spĺňa funkciu príslovkového určenia), potom sa píše čiarka až zaň.

Dopadlo to dobre, tak ako som predpokladala.

Dopadlo to presne tak, ako som predpokladala.

Čiarka a spojka alebo

O písaní čiarky pred spojkou „alebo“ rozhoduje zámer autora. Spojka „alebo“ slúži na spojenie rôznych alternatív, tie stoja pritom buď vedľa seba (v zlučovacom vzťahu alebo oslabenom type vylučovania → bez čiarky), alebo proti sebe (v základnom type vylučovania → s čiarkou).

 • Zlučovací vzťah spoznáte tak, že spojku „alebo“ možno nahradiť inou zlučovacou spojkou (napr. spojkou „a“) bez toho, aby to zmenilo význam informácie.

Môžem vám ponúknuť kávu alebo čaj. (Môžem vám ponúknuť kávu a čaj. → zlučovací vzťah)

 • Oslabený typ vylučovania vzniká medzi eventualitami, ktoré možno ľubovoľne zameniť. Spojku „alebo“ možno doplniť slovom „napríklad“ alebo slovom „prípadne“.

Dáte si kávu alebo čaj? (Dáte si kávu alebo napríklad čaj? Očakáva sa odpoveď: Áno/Nie. → oslabený typ vylučovania)

 • V základnom type vylučovania potom stoja alternatívy proti sebe, pričom platí vždy len jedna z nich. Zdôrazniť jednu alternatívu možno doplnením častice „naopak“.

Dáte si kávu, alebo čaj? (Dáte si kávu, alebo, naopak, čaj? Očakáva sa odpoveď: Kávu/Čaj. → základný typ vylučovania)

Čiarka sa pred spojkou „alebo“ môže a nemusí písať v prípade, keď ju dopĺňajú výrazy: dokonca, aspoň, skôr, radšej, presnejšie. Vtedy je prostriedkom na vyjadrenie stupňovania, oslabenia alebo spresnenia.

Čiarka a neurčitok

Konštrukcia s neurčitkom sa oddeľuje čiarkou, ak tvorí vedľajšiu vetu (spravidla ju definujú podraďovacie spojky) alebo predstavuje vytýčený vetný člen (odkazuje naň ukazovacie zámeno), alebo ide o vetu s vetným základom (v našom prípade je to polopriama reč).

Poradíme vám, ako písať čiarky vo vetách.

Zvažujete, či neprejsť k našej marketingovej agentúre?

Mať v tomto článku chybu v interpunkcii, to by bolo nepríjemné.

Hlavne dobre napísať čiarku, hovorila si.

Čiarka sa, naopak, nepíše, ak neurčitok zastupuje vetný člen alebo sa viaže so slovesom „mať“. Ak však neurčitok nasleduje po spojke „než“, vtedy sa predeň čiarka píše, keďže sa tu naznačuje odporovanie voči predchádzajúcej časti vety (spojku „než“ tu možno nahradiť spojkou „len“).

Nebrať sa vážne považujem za zásadné. (neurčitok ako predmet)

Počul som kolegu spievať na toalete. (neurčitok ako doplnok)

Teraz vkladá nádeje do mojej schopnosti byť diskrétna. (neurčitok ako prívlastok)

Nemám sa s kým poradiť.

Neostáva mi nič iné, než zavolať do jazykovej poradne.

TIP: Potrebujete na svoj web kvalitné texty bez chýb, ale neviete, ako na to? Kontaktujte nás a my pre vás vypracujeme individuálnu ponuku copywriterských služieb.

Keď vládne interpunkčná anarchia

Nečudovala by som sa, keby sa vám zo všetkých tých pravidiel už robili čiarky pred očami. A možno sa pýtate, kdeže je ten avizovaný interpunkčný humor. Tak si prečítajte, ako to môže dopadnúť, ak čiarka chýba alebo sa dostane tam, kam nemá.

 • Juraj, Linda zvádza nášho prednostu!
 • Juraj Linda zvádza nášho prednostu!
 • Potrestať, nie omilostiť!
 • Potrestať nie, omilostiť!
 • René, horí!
 • René horí!
 • V pivnici som stretla murárov, ktorí niesli náradie, a susedku.
 • V pivnici som stretla murárov, ktorí niesli náradie a susedku.
 • Lukáš hovoril, že si kúpi psa, ktorý nebreše, a naučí sa po grécky.
 • Lukáš hovoril, že si kúpi psa, ktorý nebreše a naučí sa po grécky.
 • Boj sa ešte neskončil.
 • Boj sa, ešte neskončil.

Tak ako, pocítili ste významové rozdiely medzi zdanlivo rovnakými vetami?

A objavili ste v tomto texte chybne napísanú čiarku? Dajte nám vedieť na: tesarikova@evisions.cz.

Témata: CopywritingSEO
08.10.2021

Komentáře